Skip to main content

Amb l’objectiu de promoure i millorar l’accés obert als resultats de la producció científica produïda a les universitats i centres de recerca de Catalunya, el PRC en monitoritza el grau d’assoliment a través d’un indicador que és consultable de forma global i per institució i any.

L’indicador de publicacions en accés obert i tancat té per objectiu mesurar el grau d’accés obert de les publicacions que consten en el PRC i contribuir així, en la mesura del possible, al foment d’aquesta bona pràctica. La metodologia per elaborar el percentatge de publicacions en accés obert i tancat al PRC és la següent:

  • Del total de publicacions (articles, llibres, capítols/parts de llibres) i tesis que hi ha al PRC, s’extreuen aquelles que tenen un localitzador uniforme de recursos (Uniform Resource Locator, URL).
  • D’aquest subconjunt, si el localitzador és un DOI (Digital Object Identifier) s’executa l’eina Unpaywall que informa de les publicacions que disposen del text complet en accés obert.
  • De la resta que no tenen DOI, s’identifiquen aquelles publicacions que tenen un domini validat pel Grup de Treball de Suport a la Recerca com d’accés obert.

També es pot conèixer l’estat de l’accés obert a les universitats catalanes a través de l’Observatori de l’Accés Obert, on es publiquen dades de manera individual i agregada des de l’any 2011 al 2022. A partir del 2023, s’utilitzen les dades extretes d’Openalex a partir del ROR de cada universitat.

Les dades de l’Observatori complementen les dades que mostra l’indicador de publicacions en accés obert del PRC per seguir avançant en la publicació en accés obert.

Per a més informació, consulteu l’informe elaborat per Àngel Borrego sobre la “Creació d’un indicador d’accés obert a la producció científica de Catalunya”.

Accedeix a l'Indicador del PRC