Skip to main content

Catalan Open Research Area (CORA) s’ha compromès a fer accessible el present web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al web cora.csuc.cat.

Situació de compliment

Aquest web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Per aconseguir aquest objectiu, el CORA s’ha basat en el compliment de les Pautes d’accessibilitat per al web 2.1 establertes pel World Wide Web Consortium (W3C).

Algunes de les funcionalitats implementades al web de CORA per permetre l’accessibilitat dels seus continguts són:

 • El codi HTML i CSS s’ajusta a les gramàtiques formals per garantir la correcta visualització dels continguts en diferents navegadors.
 • Les pàgines tenen una estructura clara, amb encapçalaments a cada secció que permeten desplaçar-se directament a la secció d’interès.
 • Les mides de la lletra s’ha definit amb unitats relatives per tal que se’n pugui ampliar o disminuir la mida des de les opcions del navegador.
 • Es pot navegar per la major part del web utilitzant el teclat.
 • Es pot navegar per la major part del web utilitzant un lector de pantalla.

Contingut no accessible

Falta de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018.

 • El contingut multimèdia pot no complir en la seva totalitat tots els requisits d’accessibilitat.
 • Pot haver-hi errades puntuals d’edició en pàgines de la web.
 • Alguns menús desplegables poden no ser accessibles per teclat.

Càrrega desproporcionada

 • No és aplicable

El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable.

 • El contingut dels PDF o altres formats poden no complir en la seva totalitat tots els requisits d’accessibilitat.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 14 de setembre de 2023.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel mateix organisme.

Darrera revisió de la declaració: 14 de setembre de 2023.

Observacions i dades de contacte

Com a persona usuària pots fer arribar incidències sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les queixes i suggeriments (article 12 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) es poden formular a través de la pàgina de contacte.

Les comunicacions les rep la Unitat de Promoció del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), com a responsable d’accessibilitat de cora.csuc.cat, i les traslladarà a qui correspon.

Sol·licituds d’informació accessibles

Si necessites informació en un format diferent, contacta amb nosaltres a través del correu promocio@csuc.cat i indica:

 • El teu nom i cognom i correu electrònic.
 • La URL on hi ha el contingut.
 • El format en què necessites la informació.

Procediment d’aplicació

En cas que la resposta a la sol·licitud d’informació accessible o queixa hagi estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleixi amb els requisits contemplats a la normativa vigent, la persona interessada podrà iniciar una reclamació segons estableix l’article 13 del RD 1112/2018, mitjançant el formulari “Instància genèrica”.

Altres informacions

Continuem realitzant treballs d’auditoria i consultoria per adequar les possibles disconformitats i aconseguir una accessibilitat plena al web que en permeti el seu ús a qualsevol persona, independentment de les seves capacitats.

El compromís de CORA per l’accessibilitat

El web cora.csuc.cat s’ha construït amb l’ànim de facilitar l’accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats físiques, sensorials i intel·lectuals, i del context tècnic d’ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, es treballa amb l’objectiu d’adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C per tal d’eliminar les barreres que dificulten l’accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d’accessibilitat del web WCAG 2.1.

El compromís de CORA és complir el nivell de conformitat Triple AAA, tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions europea i estatal.

La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 estableix les normes que s’exigeixen als estats membres per tal que tots els webs i aplicacions mòbils del sector públic, independentment del dispositiu utilitzat per accedir-hi, compleixen els requisits d’accessibilitat que es recullen a la norma EN 301 549 v2.1.2 (d’agost de 2018), de requisits d’accessibilitat adequats per a la contractació pública de productes i serveis TIC a Europa.

La norma EN 301 549 v2.1.1.2 es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1), d’agost de 2018. Concretament, cal complir el nivell AA. No obstant això, la norma també té altres requisits addicionals, obligatoris i condicionals.

La directiva és d’obligat compliment però no és directament aplicable. Per això a nivell estatal s’ha desenvolupat un reial decret que desenvolupa l’abast i els requisits, com a mínim. La transposició estatal és el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Més informació

Per a més informació sobre l’accessibilitat als llocs web: