Skip to main content

Els repositoris són eines per recopilar, gestionar, difondre, preservar i redistribuir de manera cooperativa els continguts de les institucions que hi participen, en accés obert i de manera interoperable.

Els repositoris són una peça clau en la ciència oberta i, en concret, en el foment de l’accés obert, ja que són els que permeten posar a disposició de tothom la producció (principalment científica) de les institucions i augmentar-ne així la seva visibilitat i potencial audiència.

Sota el paraigües CORA trobem els següents repositoris, diferenciats segons la tipologia de recurs que contenen:

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa): Repositori oficial, establert pel Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), per dipositar les tesis doctorals defensades i aprovades a Catalunya, per tal de donar compliment al Reial Decret 99/2011.

RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya): Repositori on consultar literatura de recerca de les universitats i centres d’investigació de Catalunya, com ara articles, treballs d’investigació/fi de màster, treballs/projectes fi de carrera, ponències de congressos, informes, documents de treball, etc.

MACO (Monografies Acadèmiques Catalanes en Obert): Repositori per donar visibilitat als llibres d’institucions editores de Catalunya i proporcionar la infraestructura i l’expertesa a aquestes institucions per publicar en digital i en obert.

Podeu consultar el directori dels repositoris institucionals.