Skip to main content

Aquest lloc web, amb adreça DNS www.cora.csuc.cat, és propietat del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) amb CIF Q-5856253-I i seu social a C/Gran Capità, 2 (Edifici Nexus), 08034 Barcelona.

El portal contribueix a la ciència oberta, en tant que recull informacions, serveis, enllaços d’interès i activitats sobre la ciència oberta a Catalunya.

Els objectius d’aquest web es resumeixen en:

  • Millorar el posicionament, la visibilitat i l’impacte de la recerca duta a terme a Catalunya.
  • Oferir una gestió mancomunada dels portals que donen accés a l’activitat de recerca sota la imatge de CORA (Catalan Open Research Area)
  • Donar compliment a les directrius europees de transparència respecte la recerca.

CORA/CSUC no serà responsable de l’ús que de la seva informació en facin les persones reutilitzadores, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús de la informació reutilitzada.

L’accés als diferents portals sobre l’activitat de recerca a Catalunya per mitjà de CORA no modifica el règim dels drets de les persones autores dels textos o conjunts de dades, de les institucions a les que pertanyen o dels editors. Per qualsevol dubte que es pugui plantejar en relació a les publicacions cal adreçar-se a les persones autores o a les institucions a què pertanyin. En cas que no es disposi d’informació sobre els drets de les publicacions, només es podran utilitzar d’acord amb la normativa de propietat intel·lectual.

Les dades i la resta d’informació personal accessible per mitjà del CORA es difon amb finalitats de transferència del coneixement, divulgació científica i foment de la recerca i de la docència. Aquestes finalitats en justifiquen la recollida i posterior tractament.

CORA/CSUC no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en el lloc web provinents de fonts alienes al mateix i no assumirà responsabilitats quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús de les citades informacions.

Contacte

Si considereu que alguna informació o text infringeix els vostres drets, podeu comunicar-ho a través de Tràmits i gestions, enviant-nos el formulari degudament complimentat a:

Responsable tractament
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
c/ Gran Capità, 2 (Edifici Nexus)
08034 Barcelona
a/e: administracio@csuc.cat

Delegat de protecció de dades
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
c/ Gran Capità, 2 (Edifici Nexus)
08034 Barcelona
a/e: dpd@csuc.cat

Per qualsevol altra qüestió, podeu adreçar-vos a la institució proveïdora d’aquesta informació o bé al CSUC.