Skip to main content

L’any 2020 Catalunya va aprovar el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC), un acord de país perquè Catalunya avanci cap al futur i es converteixi en capdavantera en innovació i amb una economia basada en el coneixement.

El Pacte inclou l’acord de fomentar una estratègia catalana de ciència oberta que abasti: l’accés obert a les publicacions científiques, la publicació de dades científiques de manera FAIR, la creació de noves infraestructures per integrar els recursos del sistema de recerca de Catalunya en l’ecosistema europeu del European Open Science Cloud (EOSC) i les polítiques de recerca i innovació responsable.

La Llei 9/2022 de la ciència, aprovada per unanimitat el 21 de desembre de 2022, pel Parlament de Catalunya preveu formular una política pròpia de ciència oberta relativa als agents del sistema de recerca, desenvolupament i innovació del seu sector públic, que sigui compatible i assimilable a la dels països més avançats. L’article 79 enuncia els eixos d’aquest apolítica que són:

  • L’accés obert a les publicacions científiques, amb l’objectiu que totes les publicacions del sistema català de recerca que siguin producte d’activitats finançades amb fons públics es trobin en accés obert immediat en una plataforma de publicació, un repositori, una revista o un llibre.
  • La gestió de les dades de recerca, amb l’objectiu que es publiquin de manera tan oberta com sigui possible i seguint els principis FAIR, per tal de garantir-ne la preservació i reutilització i de desenvolupar bones pràctiques en llur gestió.
  • La disponibilitat d’infraestructures per a la ciència oberta, mitjançant el millorament de les existents i la creació de noves, per tal d’integrar els recursos del sistema de recerca, desenvolupament i innovació en l’ecosistema del Núvol Europeu de Ciència Oberta.
  • Les capacitats i competències, per tal de garantir que qualsevol persona del sistema de recerca, desenvolupament i innovació estigui capacitada en els principis de la ciència oberta.
  • Els incentius i les recompenses, per tal de disposar d’un sistema d’incentius i recompenses basat no només en la publicació de resultats, sinó també en les activitats acomplertes al llarg del cicle de la recerca destinades a promoure els principis de la ciència oberta.